Pro potřeby výuky disciplíny Aplikovaná geodezie škola disponuje klasickou i digitální přístrojovou vybaveností, kterou se studenti během blokové výuky učí ovládat.

Architekt s geodetem

Výuka vysvětluje a učí studenta prakticky aplikovat postupy, potřebné pro vytvoření výkresové dokumentace současného stavu stavebního objektu nebo území. Zároveň se snaží vytvořit předpoklady pro profesní komunikaci budoucího architekta se subdodavatelem těchto výkonů včetně cenotvorby za tyto práce.

Při vytváření skic – „polních náčrtů“ dokumentované architektury se v ortogonálních zobrazeních prohlubuje studentovo vnímání stavby
– její dispozice, výškových poměrů i detailu.

Součástí struktury Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze byl stálý Kabinet plánové a fotografické dokumentace historických památek, kde byly vytvořeny rozsáhlé soubory výkresových dokumentací objektů vysoké důležitosti. Dnes se výuka soustředila pouze na svoji akademickou polohu.

Velký a tematicky bohatý okruh spolupráce poskytlo město Žatec. Zajímavý urbanismus, zajímavé hluboké dispozice měšťanských domů, zašlá sláva dřívějších bohatých časů, slohová rozmanitost a propojení obytných staveb s fortifikací. To vše bylo pro studenty dobrou školou dokumentačních prací již v podmínkách před rokem 1989.

Žatec – fragment dokumentace zaměřovaného objektu

Žatec – fragment dokumentace zaměřovaného objektu

Žatec – studenti v průchodu Libočanskou bránou

Žatec – fragment dokumentace zaměřovaného objektu – obytný dům a Libočanská brána – půdorys a pohled z náměstí

Žatec – historická sladovna, dříve označovaná za špitál s kaplí Božího Těla, ukrytá v zástavbě – dvůr, přístupný z ulice

Žatec – historická sladovna, dříve označovaná za špitál s kaplí Božího Těla, ukrytá v zástavbě – klenuté prostory

Žatec – historická sladovna, dříve označovaná za špitál s kaplí Božího Těla, ukrytá v zástavbě – klenuté prostory, prvky „romanizující renesance“ Součástí objednávky byl i stavebně historický průzkum

Žatec – výstup na radniční věž

Žatec – výstup na radniční věž – pohled směrem k děkanskému kostelu Nanebevzetí panny Marie. Předmětem dokumentace byla
i řada z těchto měšťanských domů se zajímavými fasádami.

Žatec – výstup na radniční věž – pohled do prostoru bývalého židovského ghetta s druhou největší synagogou v České republice
s výtečnou akustikou

Žatec – „Gurken Platz“ a z něj vedoucí ocelový příhradový most – výkresová dokumentace BCH – Ing. Vladimír Stodola a projekt statických opatření Doc. Ing. Václav Horák DrSc. + studenti

Žatec – „Gurken Platz“ a z něj vedoucí ocelový příhradový most
– práci objednalo město již po roce 1989 a na základě výkresové dokumentace a projektu statiky Doc. Ing. Václava Horáka DrSc.
byl most rekonstruován

Žatec – „Gurken Platz“ a z něj vedoucí ocelový příhradový most
– výkresová dokumentace byla tehdy ještě prováděná klasickými metodami. Podrobné měřítko si vyžádalo několikametrové tisky dokumentace

Vroutek – románský tribunový kostel, navštívený během poznávacího programu „geodetické exkurze“ - interiér

Valeč v Čechách – mohutná kulisa zámku, vzniklého v místě starší stavby. Společně s rozlehlým anglickým parkem a řadou dalších doprovodných staveb byl tento areál prostorem výuky geodezie
pro studenty již v sedmdesátých letech dvacátého století.

Valeč v Čechách - v roce 1976 zámek, kde byl umístěn dětský domov, zcela vyhořel. Tehdy i jen rozpracovaná dokumentace byla cenným materiálem k připravované obnově.

Valeč v Čechách - z naměřených hodnot byly ještě dodatečně doplněny základní půdorysy s cennými sklápěnými konstrukcemi kleneb a stropů, které bylo v některých případech nutno zcela nahradit.

Valeč v Čechách Z naměřených hodnot byly ještě dodatečně doplněny základní půdorysy s cennými kótami.

Valeč v Čechách – rekonstruovaný Braunův sál – jedny z požárem nejpostiženějších prostor zámku

Valeč v Čechách – konfrontace původního stavu se stavem
po požáru a částečné rekonstrukci

Valeč v Čechách – konfrontace původního stavu se stavem
po požáru a částečné rekonstrukci

Valeč v Čechách – mimo zámku celý areál soustřeďoval řadu dalších objektů, které byly předmětem dokumentace. Zámecký kostel
s morovým sloupem, zámecká fara, výstavný skleník, svojí výškou počítající zřejmě s cizokrajnými vzrostlými rostlinami, administrativní budova se stájemi, kočárovna, lovecký zámek z devatenáctého století, obelisk jako cíl prospektu stejně jako úctyhodné propyleje, uzavírající hlavní osu s kašnou a pomníkem hraběte Šporka, „antický“ amfiteátr, jeskynní systémy a v neposlední řadě vodopád se systémem nádrží na jeho vodu, kterou do stráně s rozmístěnými sochami chrlily tři kamenné velryby ze svých otevřených tlam.

Valeč v Čecchách – plastika jedné ze tří velryb, snesená ze svého místa k restaurování. Systém bazénů – vzájemně propojených, byl vyhlouben do náhorní planiny – dnes v lese, blízko hrany svahu.
Po regulaci koryta nezůstala žádná stopa, stejně jako po řešení odtoku dopadající vody. Pod vodopádem je rovný palouk, trasa vodoteče končí bohatě tvarovanou barokní zídkou. Naskýtá se otázka, zda náročný projekt byl stavebně a technologicky dokončen. Však instalaci barokních figurálních plastik po celém areálu lze nalézt v omezené míře dodnes, byť v podobě výdusků. Jedna
z ženských figur z Valče je instalována v areálu stanice metra Malostranská.

Valeč v Čechách - v parku lze demonstrovat klasické geodetické postupy – zde konkrétně čtení strojem pro tehdejší tachymetrii

Valeč v Čechách - v parku lze demonstrovat klasické geodetické postupy – zde konkrétně čtení strojem pro tehdejší tachymetrii

Valeč v Čechách - v parku lze demonstrovat klasické geodetické postupy – zde konkrétně čtení strojem pro tehdejší tachymetrii

Valeč v Čechách – v interiéru zámeckého kostela

Hrad a zámek český Šternberk - byl další velkou zakázkou, kterou VŠUP ještě před rokem 1989 plnila pro tehdejší „Středočeský krajský národní výbor“ Plánový list dokumentuje geodetickou síť bodů PBPP pro polární zaměření situace i samostatných objektů včetně základen pro tehdejší metodu „protínání vpřed“ k určení nepřístupných bodů.

Hrad a zámek český Šternberk – složitou půdorysnou i výškovou konfiguraci stavby, která vznikla sjednocením několika solitérních objektů, dokumentují tyto řezy.

Hrad a zámek český Šternberk – složitou půdorysnou i výškovou konfiguraci stavby, která vznikla sjednocením několika solitérních objektů, dokumentují tyto řezy. Na dlouhých, pracných postupech skoro neuchopitelného rozsahu se účastnilo několik generací studentů architektury ale i grafiky, kteří pracovali na tvorbě samotných plánů

Poplužní dvůr Šumná u Klášterce nad Ohří – zakázka VŠUP,
která prošla změnami roku 1989. Podařilo se jí dokončit a odevzdat investorovi dříve, než zanikl. Základní půdorys obytné části.

Poplužní dvůr Šumná u Klášterce nad Ohří – půdorys velkolepých stájí.

Poplužní dvůr Šumná u Klášterce nad Ohří – fotodokumentace stavu střešních konstrukcí.

Poplužní dvůr Šumná u Klášterce nad Ohří – fotodokumentace stájí s částečně provalenými klenbami. Součástí objednávky byl i stavebně historický průzkum.

Židovská radnice v Praze – složená ze dvou budov – původní historické a novodobé, kterou v návaznosti na historickou část realizovala stavební firma Blecha v přelomu devatenáctého
a dvacátého století.

Židovská radnice v Praze - ve věci vytvoření výkresové dokumentace a stavebně historického průzkumu se po roce 1990 obrátili na firmu BCH projektanti rekonstrukce. Celý elaborát byl vytvořen společně
s několika studenty a dějepisci umění, kteří v různém složení spolupracovali na zmíněných na plánových podkladech, SP a SHP.

Chudenice – hospodářské objekty – výkresová dokumentace pro rekonstrukci, čistopisy plánů vytvořeny ve spolupráci se studenty.

Chudenice – hospodářské objekty – výkresová dokumentace pro rekonstrukci, čistopisy plánů vytvořeny ve spolupráci se studenty.

Budova VŠUP Mikulandská - polní operát, který byl vyhodnocen v digitálním zobrazení - detail travé a pohled na vstupní dveře Budova VŠUP Mikulandská – výkresová a fotografická dokumentace původního hlavního vstupu do celého areálu budovy. Vytvořeno pro archivní účely
s ohledem na odstranění této části stavby. Zpracovali BCH a studenti ateliérů A2 a A3 – polní operát, který byl vyhodnocen v digitálním zobrazení - půdorysy

Budova VŠUP Mikulandská - polní operát, který byl vyhodnocen
v digitálním zobrazení - vstupní dveře a detaily konstrukce

Budova VŠUP Mikulandská - polní operát, který byl vyhodnocen
v digitálním zobrazení - detail travé a pohled na vstupní dveře

Budova VŠUP Mikulandská - polní operát, který byl vyhodnocen
v digitálním zobrazení – detaily profilací

Budova VŠUP Mikulandská - polní operát, který byl vyhodnocen
v digitálním zobrazení – detaily profilací

Soubory ke stažení

DF, BCH
UMPRUM - GRANT - 2019-2020