Kresebné záznamy IN SITU z baptisteria svatého Jana Křtitele v Parmě.

O PAVIMENTU NA MÍSTĚ SAMÉM
– cesty Itálií – poznání, motivace, témata

Letopočty v textu obrazu 1 uvádějí data jednotlivých exkurzí do Itálie. Je jich poměrně dost, ale zdaleka nejsou všechny. Již v druhé dekádě nového tisíciletí se tradice těchto výjezdů obnovila.

I když prvním exkurzím v devadesátých letech vždy předcházela „průzkumová soukromá cesta“, byl jejich charakter opravdově objevitelský. Tenkrát se tyto rozsáhlé exkurze staly pro řadu studentů prvým výjezdem tohoto druhu. Nadšení i nadměrná vyčerpanost byly patrné
v každém finále těchto cest.

Obnovení celého seriálu po několikaleté pauze poněkud změnilo svůj charakter. Výjezdy se staly více cílené na určitá témata, zcela radikálně se zvýšil komfort cestování, přibylo informací o daných lokalitách. Nepřerušila se však zpětná vazba. Její motivace dnes již historickými kresbami se průběžně obohacuje dalšími a dalšími materiály.

Klamání lidí ve více či méně ušlechtilém záměru docílí schopnost tvůrce dokonale. Francesco Borromini ve svém realizovaném Portichettu
v areálu paláce Spada v Římě výrazně pomohl perspektivě. Chodbu směrem od vstupu postupně zúžil, postupně zvýšil úroveň její podlahy
a naopak snížil klenutý strop tak, že vzdálený východ z chodby se tím stal ve své původní proporci mnohem menším. Lidé mají podobné klamy v oblibě. Chodbu vnímají mnohem delší a velikost lidské figury včetně našich studentů vyrostla ve vzdáleném portálu do „obřích“ rozměrů.

Gian Lorenzo Bernini dal v podobě schodiště těmto principům monumentální měřitko v areálu Vaticánu. Borromini naopak inspiroval jednu
z klauzur s tématem divadla s dětskými herci. Publikum je vnímá jako „dospělé profesionály“.

UMPRUM v ulicích vojenského přístavu Tarent – Tarentum, ukázka doprovodných faktografických materiálů pro účastníky exkurzí

Mantova – město chráněné staletými přehradami řeky Mincio. Fragment plánu města jen z malé části dokumentuje pohyb naší exkurze v nevšedním a rozlehlém urbanismu a perspektivními skicami upozorňuje na vybraná témata.

Až pevnostní charakter má závěr kostela Santa Maria di Loretto ve stejnojmenném městě, beroucí svůj název podle stromu – vavřínu.
Stalo se poutním místem – až sem „přenesli ve 13. století andělé chlév z Nazarettu“, ve kterém porodila panna Maria Ježíše. Tato „Santa casa“ je chráněna touto stavbou a svojí novou, „oslavnou“ dekorativní fasádou v interiéru tohoto chrámu. Vytvořil ji Donato Bramante.

Loretto – nedokončené náměstí před vstupní fasádou do kostela Santa Maria di Loretto

Strmý pohled vzhůru – perspektiva na nakloněné průmětně interiéru polygonální centrály.

Kresebné záznamy IN SITU z baptisteria svatého Jana Křtitele v Parmě.

Působivé perspektivní zobrazení fragmentu vnitřního pláště baptisteria svatého Jana Křtitele v Parmě.

Pohled do porfyrového sarkofágu císaře Theodoricha v jeho mauzoleu v Ravenně.

Piero della Francesca – obraz bičování Krista. Perspektivní zobrazení definovaného prostoru – urbanismu i jednotlivých budov z jiného stanoviska, než jak je uvádí originální obraz. K této konstrukci bylo použito materiálů, které vydala Vídeňská univerzita užitého umění.

Kresebné záznamy IN SITU z Herkulanea.

Kresebné záznamy IN SITU z Herkulanea.

Cesta na Vesuv a pohled do jeho kráteru.

Svatý Ondřej s křížem ve tvaru písmene X, na kterém ve městě Patras skončil jeho život. Ostatky jsou uloženy v Dómu svatého Ondřeje
v jihoitalském Amalfi, odkud pochází tento snímek.

Bývalé Corsignano bylo v roce 1462 přejmenováno s ohledem
na rodiště slavného papeže Pia II na Pienzu. Ani on na své město nezapomenul a vytvořil ze skoro vesnického sídla miniaturní „ideální město“ neobvyklého, i ve svých poměrně skromných měřítcích monumentálního urbanismu.

V tomto panoramatickém zobrazení dominuje vstupní průčelí chrámu. Prostor před ním v kresbě přehodnocen do vlastní fantazie.

Pienza - jednotlivé perspektivy motivů z Pienzy byly vytvořeny
na základě dostupného plánu města a doprovodné fotodokumentace.

Vedle transparentních průhledů centrem města se perspektivní konstruovaná kresba soustředila na výškové poměry mezi východní strání a uměle zvýšenou terasou městského jádra.

Mozaikové závitnice na subtilních dřících sloupů kvadratury kláštera Mon Reale nad Palermem – správním centrem Sicílie.

Sobota byla dnem svateb v tomto slavném klášteře.

Dojmy z Palerma v kresebných záznamech IN SITU.

Rytmy průčelí katedrály v centru Palerma.

Průniky oblouků půlkružnic na válcové ploše, vsazené okno s lomeným obloukem, medailony – ikonická geometrická skladba architektonického tvarosloví na jedné z apsid Palermské katedrály.

Dojmy z Taorminy v kresebných záznamech IN SITU – po Mesině první velké sídlo na Sicilii mimo pobřeží s rozlehlým, původně řeckým amfiteátrem, rozšířeným Římany a s přímým pohledem na Etnu.

Dojmy z Taorminy v kresebných záznamech IN SITU.

Elymsko Řecké sídlo v dnešní oblasti Trapani na Sicílii s bohatou historií a střídáním spojenců a nepřátel až do doby pod stabilní římskou nadvládou. Mimo rozsah starověké Segesty stojí spíše v nezvyklé proláklině záhadný, dobře zachovaný chrám dórského stylu. Patrně pochází
z pátého století a jeho stavební postupy nejsou obvyklé. Schází cela, sloupy nejsou kanelované, ale na kaneluru připravené, stavba jakoby nesla dojem spěchu a úlohy vzdálené, úctyhodné siluety za městem. Tato fakta byla inspirací pro řadu hypotéz.

Elymsko Řecké sídlo v dnešní oblasti Trapani na Sicílii s bohatou historií a střídáním spojenců a nepřátel až do doby pod stabilní římskou nadvládou. Mimo rozsah starověké Segesty stojí spíše v nezvyklé proláklině záhadný, dobře zachovaný chrám dórského stylu. Patrně pochází
z pátého století a jeho stavební postupy nejsou obvyklé. Schází cela, sloupy nejsou kanelované, ale na kaneluru připravené, stavba jakoby nesla dojem spěchu a úlohy vzdálené, úctyhodné siluety za městem. Tato fakta byla inspirací pro řadu hypotéz.

Vicenza – fragment konceptu – palazzo Porto Breganze -představuje i tak monumentální stavbu, dominující celému náměstí. Původně měla pokračovat nejen svojí fasádou do náměstí, ale i hluboko do dvorních dispozic .

Vicenza – fragment konceptu – palazzo Porto Breganze – Perspektivní konstrukce zobrazení průčelí

Vicenza – fragment konceptu – palazzo Porto Breganze
– průčelné perspektivní zobrazení projektovaného slavnostního průjezdu,
před kterým se postup stavby zastavil o jedno celé travé.

Vicenza – fragment konceptu– palazzo Porto Breganze – axonometrické zobrazení předpokládaného rozsahu stavby.

Lecce - jihoitalské město bylo cílovým bodem slavné římské cesty Via Appia, která končila na dnešním centrálním náměstí se sloupem biskupa - svatého Oronza, ochranitele před morem.

Zdejší kostely údajně soupeřily svojí barokní zdobností s již poměrně blízkými vlivy islámské dekorativní architektury.

Lecce – kostel Santa Croce, střední travé.

Casertavecchia – původní staré město nad pozdější rozlehlou parkovou dispozicí a zámkem – dojmy z města s katedrálou, jejíž věž nese vlivy saracénské architektury. Kresebné záznamy IN SITU.

Kresebné záznamy IN SITU.

Casertavecchia – prospekt na věž katedrály svatého Michala

Kresebné záznamy IN SITU.

Kresebné záznamy IN SITU.

Velké Řecko - Akragás – dnešní Agrigento – jeden z nejzachovalejších chrámů nejen regionu – s novodobým názvem Concordia.

„Velké Řecko“ – perspektivní zobrazení Neptunova chrámu v Paestu a jeho geometrický rozbor, provedený počátkem minulého století benediktinským mnichem Odilo Wolffem. Půdorysné i výškové geometrické figury jsou rozvinuty do těles, vycházejících z proporcionality dochované stavby.

„Velké Řecko“ – Selinunte, akropole, chrám C v dórském stylu z poloviny šestého století před Kristem.

Velké Řecko - Akragás – dnešní Agrigento – jeden
z nejzachovalejších chrámů nejen regionu – s novodobým názvem Concordia – detail s viditelnými optickými korekturami stavby.

Velké Řecko - Akragás – dnešní Agrigento – jeden
z nejzachovalejších chrámů nejen regionu – s novodobým názvem Concordia – detail nároží s triglyfy, pozůstatky metop, hlavicí
a kanelurou dříku sloupu
„Velké Řecko“ – Selinunte, akropole, chrám C v dórském stylu
z poloviny šestého století před Kristem.

„Velké Řecko“ - Akragás – dnešní Agrigento. Staveniště Diova chrámu, největší známé proponované stavby starověku. Detail dórské hlavice ve svém impozantním měřítku. Na stavebních fragmentech jsou dochovány prvky pro jejich transport.

„Velké Řecko“ - Akragás – dnešní Agrigento. Chrám Dia Olympského, oslavující vítězství Řeků u Himéry koncem pátého století před Kristem. Stylobat – půdorys daný hranou nejvyššího stupně – rozměry cca 112 x 56 m, výška cca 20m, prostor mezi sloupy ze statických důvodů
ve spodní části vyzděn, na koruně zdiva posazeni atlanti, vysocí 7,5m. Nedokončen a zřícen po zemětřesení se stal kamenolomem.

„Velké Řecko“ - Sirakusa – římská aréna, Dionýsovo ucho – lom s vynikající akustikou, město a další … kresby IN SITU

Videa

Videozáznam z exkurze disciplíny descriptivní geometrie - perspektiva
ITÁLIE - SICÍLIE 1994 - FRAGMENT - SIRACUSA - ATHENAION
Stopáž: 2 minuty
Scénář a režie: BCH
Kamera: Rudolf Kovář
Zpracováno ve studiu Vikor v roce 2020

krátká reportáž dokumentuje skutečný počátek barokní katedrály Narození panny Marie. V interiéru i na boční fasádě jsou zcela zřejmé dórské sloupy původního Athenaionu. Po dějinné epizodě funkce mešity zastává
v současnosti roli hlavního chrámu arcidiecéze Syrakus. Archeologické nálezy však potvrdily přítomnost aktivit ještě starších osídlení.

„Velké Řecko“ – Selinunte - fragmenty kamenných bloků chrámových stupňů

„Velké Řecko“ – Selinunte – Cave di Cusa – „lom“

Řecký amfiteátr v Taormině, rozšířený Římany s osou pohledu přímo na Etnu - KRESBY IN SITU

„Období římské državy – Villa romana de Casale – rozměrné plochy mozaik s náměty obchodu, života a tělesné kultury, lovu … Historická spojitost s Diokleciánovým palácem ve Spletoně – dnešním Splitu – KRESBY IN SITU

Další a další imprese v architektonických kresbách - KRESBY IN SITU

Soubory ke stažení

GRANTIT - 2019 - dokument exkurzí katedry architektury VŠUP

Videa

Videozáznam z exkurze disciplíny descriptivní geometrie - perspektiva
ITÁLIE - KONTINENT 1992
Stopáž: 163 minut
Scénář a režie: BCH
Kamera: František Hájek - CK NATUR TRAVEL
Zpracováno ve studiu Vikor v roce 1992-1993

první exkurze do Itálie - kontinentem od Tarvisia po Paestum, města, památky, večer víno, tance, stany
– v lepším případě, ráno stany, města, památky, víno, pizza … celkem více jak dva týdny

ozvučený komentovaný záznam běžnou videokamerou 1992 po částečném remasteru 2020
Videozáznam z exkurze disciplíny descriptivní geometrie - perspektiva
ITÁLIE - KONTINENT 1993 - a další - REPORTÁŽ
Stopáž: 15 minut
Scénář a režie: Rudolf Kovář
Kamera: Rudolf Kovář
Zpracováno ve studiu Vikor v roce 1994

reportážní sestřih z dalších exkurzí … lidé, cesta, hudba, zážitky – snímáno kamerou vyšší kvality 1993
a výše – částečně remasterováno 2020
DF, BCH
UMPRUM - GRANT - 2019-2020