Pojem experiment je velmi příznačný pro samotné nadšené začátky. Autor to zřejmě vystihl a nebyl tehdy prvním ani posledním studentem grafiky, který dal písmu třetí rozměr. Vytvořil z něj kompaktní blok, který rozvlnil a opakoval v několika výškových úrovních. Snad již tato úvodní práce vystihuje zvolený název kapitoly.

Divertimento

Jako v řadě dalších souborů není od sebe oddělována tvorba studentů podle jejich zaměření. Nejobsažnější kapitola má snahu zobrazit
a pochopit jednotlivé přístupy k tématu právě ve vztahu k bohatému spektru ateliérové výuky.

Nejen přístupy, ale i zvolená témata se snaží vyjádřit uvedené názvy oblastí, do nichž jsou vloženy záznamy z performance, kresby, sofistikované konstrukce, prostorové modely i návrhy plošných nebo prostorových kompozic ve vztahu ke studijním oborům.

Nekonečno ve chmelnici
Ratio a emoce
Volná vyjádření s vědomím řádu
Prostorová idea ve dvou rozměrech
Skutečné tři rozměry
Tvarosloví klenby je pro stavbu určující
Záznam - dokument - emoce
Světlo a stín - fenomén času a sdělení formy
Reflexe - fenomén materiálu, jiný obraz téže reality jednou i vícekrát

Nekonečno ve chmelnici

Studenti Atelieru keramiky a porcelánu přichystali jako ouverturu ke zkoušce z Perspektivy nevšední performance v podobě prostorově velkorysé instalace.

Skoro na dohled k Rakovníku, v srdci chmelařské oblasti, objevili opuštěnou, však nedestruovanou chmelnici. Jistě o ní věděli již dříve. Působili
v té lokalitě velmi „zabydleně“.

Z blíže nedefinovatelného zdroje – snad zdravotnického materiálu
- sehnali klubka tkaniny, jejíž délka mohla dosáhnout blízkosti nekonečna.

Z blíže nedefinovatelného zdroje – snad zdravotnického materiálu
- sehnali klubka tkaniny, jejíž délka mohla dosáhnout blízkosti nekonečna.

Pod velením svého zástupce – studenta, pečlivě frekventujícího hodiny Čínského jazyka z důvodu své stáže v této zemi - začali prostorově instalovat veškeré linie, které v podmínkách tabule v učebně v Karlíně měly měřítka pouhých metrů a odehrávaly se v dvourozměrné ploše.

Prostor chmelnice společně s množstvím materiálu pro tyto „linie“ transformoval metry z tabule do desítek metrů reálu, možná blížících se stovce.

Charakter prostoru s vertikálami podpor a drobným rastrem drátů, po nichž kdysi šplhaly chmelové šlahouny byl ideální pravidelnou prostorovou mřížkou pro instalaci de facto perspektivního reliéfu. Linie letěly prostorem do úběžníků, hlavních bodů a tak
– renesančním způsobem – dokázaly zobrazit nezobrazitelné
– body v nekonečnu.

Bohužel ve finále instalace pršelo, prostorové linie se nasákly vodou a značně prověsily svůj průběh a více se již nevypnuly do původních přímek. Alespoň do nejexponovanějších pohledů se nalezly poslední rezervy, které byly obětavě dopraveny do místa řešení prostorové perspektivní hry.

Výsledný dojem, byť ve křivkách místo v přímkách, si zasluhoval ocenění, stejně jako samotná myšlenka takto uchopit téma. Údajně na tuto v závěru zkoušku vzpomínají tehdejší studenti a nejsou v tom sami. Náhodou se tehdy objevilo vychlazené šampaňské, náhodou se objevily i čerstvé jahody a po klasickém průběhu zápočtu za zimní semestr se pro „keramiku“ takto uzavřel celý ročník.

Ještě dodatečně se jako korektura deštivého počasí objevila zobrazení v přímkách, v tomto případě provedená zákresem do fotografie. Jistě to tak před deštěm vypadalo celé.

Soubory ke stažení

Ratio a emoce

Zobrazení s užitím paralelního průmětu analyzuje náročný architektonický článek do řady fragmentů, dokládajících entasi dříku sloupu a rentgenové pojetí kuželek kamenného zábradlí.

Pozdně gotická kamenná křtitelnice na půdoryse šestiúhelníku
s plaménkovými motivy v podobě reliéfu na čtvercových stěnách
je vůči dvěma stěnám průčelně zobrazena. Až do horizontu se rozprostírá levitující reflexní plocha. Ve křtitelnici je vyznačena hladina vody a přes celý formát se rozprostírá průčelně zobrazený modul čtvercové sítě.

Prostorové objekty a plošné křivky.

Axonometrické zobrazení tří shodných kuželů s podstavami
v souřadných rovinách půdorysny, nárysny a bokorysny.
Díky shodnému umístění vůči osám X Y Z se jejich vrcholy střetávají v jediném bodě.

Opětné užití shodných kuželů se shodným souřadným umístěním
v případě klinogonálního průmětu. Souřadné roviny půdorysny, nárysny a bokorysny mají schopnost reflexe.

Trimetrické axonometrické zobrazení skupiny těles s paralelním osvětlením a jeho srovnání s perspektivně zobrazeným prostorem.

Náročná prostorová konstrukce, ukrývající v sobě cílené zobrazení forem v nadhledu na šikmou průmětnu, odkloněnou od stanoviska
– pohled směrem dolů.

Tvarově náročné těleso v klinogonálním promítání s použitím kultivované barevnosti.

Hra průmětů kružnic s cílem vytvoření formy anuloidu.

Konstruovaný pravidelný šestiúhelník s vepsanou kružnicí, zobrazený v klinogonálním průmětu se nabídl v podobě řezné plochy mnoha barevných pastelek, srovnaných do jedné roviny.

Průčelný čtverec, neprůčelná krychle – grafická hra s objekty.

Rotace středu planimetrické kružnice – řezu kulovou plochou
- po trajektorii další kružnice s úlohou řídící křivky vytváří objem
s nerozvinutelným pláštěm.

Nárys předmětů s náznakem prostoru jako motiv grafického listu.

Lineární perspektivní zobrazení kulové plochy a hranolu s průřezy.

Perspektivní zobrazení fragmentu konstrukce a kapotáže „závodního automobilu“ ve volném grafickém zpracování.

Grafická hra se vztahem evoluty a evolventy v proti točivých směrech odvíjení.

Středová kompozice, blízká vztahu evoluty – kružnice s křivkami,
z ní odvíjenými a přecházejícími v přímky.

Průniky evolvent, odvíjených z pravidelného rastru evolut se
u tehdejšího studenta sklářského ateliéru blíží návrhu brusu
do skleněného materiálu.

Dvě evoluty, dvě evolventy s barevným rozlišením fází jejich odvíjení vytváří – bohužel formátem omezený – plošný obrazec.

Patrně fragment vývrtkové plochy, omezené vepsanou kružnicí se středem v ose původního válce. Manuální lineární konstrukce,
graficky pojednaná technikou „americké retuše“.

Prostorový objekt v podobě cifry s třetím rozměrem – nakloněný v prostoru, snímaný z nízkého horizontu. Manuální lineární konstrukce,
graficky pojednaná technikou „americké retuše“.

V nedefinovaném prostoru levitující hmoty, harmonické svým vertikálním uspořádáním a respektující kruhový průřez celou kompozicí,
vytvářený fragmenty trajektorie jeho kružnice – zobrazeno v klinogonálním průmětu. Manuální lineární konstrukce, graficky pojednaná technikou „americké retuše“.

Soubory ke stažení

Videa

Videozáznam z exkurze disciplíny descriptivní geometrie - perspektiva
Jižní Čechy a Morava 1991
Stopáž: 44 minut
Scénář a režie: BCH
Kamera: Rudolf Kovář
Zpracováno ve studiu Vikor v roce 1991


Doslova v duchu aktuální růžové barvy, které se dostalo legendárnímu tanku na pražském Smíchově, vycestovala komorní studentská společnost jednoho ročníku architektů poznávat vliv geometrie i aplikaci perspektivy v dílech tvůrců nejrůznějších skupin.

Od osmiúhelníku „polygonálních stodol“ – konkrétně rozvaliny v Ješeticích na Jistebnicku přes perspektivní interiérová sgrafita v Telčském zámku, optické korektury půdorysu dalšího zámku – Jaroměřic nad Rokytnou, iluzivní Krackerovy fresky u Praemonstrátů v Nové Říši až po Slovanskou epopej Alfonse Muchy, tenkrát instalovanou v Moravském Krumlově …

Volná vyjádření s vědomím řádu

Kubické hmoty v prostoru, jejich čtvercový průčelný rastr, rozvlněné „pavimento“ v jejich horních plochách, světlo a stín. Knižní ilustrace.

Podobný prostorový námět, vytvořený jiným uspořádáním ploch
se zobrazenými kubickými hmotami. Inspirováno návštěvou lomů
v Carraře při jedné z exkurzí do Itálie.

Kosoůhlý průmět rovin se symbolikou …

Zobrazení městského prostoru zdravého a potemnělého …

Figurální kresba v definovaném prostoru.

Figurální kresba v definovaném prostoru s pohybem diváka.

Volba náročného úkolu - snaha o perspektivní zobrazení opačně orientovaných ležících figur se stanoviskem v nestandartní poloze. Perspektiva z takto blízkého stanoviska by zřejmě byla ještě hlubší. Patrně inspirováno Andrea Mantegnou.

Perspektiva prostřeného stolu ve volné malbě velkého formátu.

Město na prostorové průmětně.

Užití téže křivky vůči vertikální ose s proměnou pozitivu v negativ - grafická hra se symetrií.

Kresba prostoru s figurou – vysoký horizont kočky, pozorující vše
z patra skříně.

Kočka se stává samotným pozorovatelem a rapidně mění svůj horizont, pozorovaná figura je středobodem děje.

Kresby a text vysvětlují řešení problému omezeného kužele lidského vidění ve vztahu k figurálním freskám v rozlehlém prostoru Sixtinské kaple Vatikánu

Soubory ke stažení

Prostorová idea ve dvou rozměrech

Lineární konstrukce perspektivního obrazu volné prostorové kompozice.

Průčelné perspektivní zobrazení kompozice tří skleněných hranolů s barevnými rytmy.

Perspektiva na nakloněné průmětně, zobrazující v šikmém pohledu směrem vzhůru navrženou vertikální stavební konstrukci.

Vzdálený „zakřivený“ horizont na planetě Země – prostor vyjádřen perspektivou řazených prostorových prvků a v originále změnou barevnosti v principech malířské – vzdušné perspektivy.

Vzdálený „zakřivený“ horizont na planetě Země – prostor vyjádřen perspektivou řazených prostorových prvků a v originále změnou barevnosti v principech malířské – vzdušné perspektivy – detail řazení prvků na síti „pavimenta“, detail barevnosti.

Blíže neurčený architektonický prostor s průnikem světla a figurami.

Perspektivní zobrazení navrhovaných příhradových konstrukcí
v negativu kresby.

Navržená kompozice geometrických útvarů v neprůčelné perspektivě, mez viditelnosti není vyznačena – „drasticky“ by omezila obraz.

V perspektivním obraze dané kompozice hmot je zdůrazněno zobrazení pravidelného členění na pobočné straně vysokého jehlanu. Výška vodorovných pasů se směrem k vrcholu zužuje, i když byla perspektiva vytvořena na vertikální průmětně - pobočná hrana není vertikální.

Srovnání klasické chodby s kazetovou valenou klenbou s Borrominiho Portichettem v paláci Spada v Římě. Půdorys je pravoúhlý, podlaha vodorovná stejně jako vrcholnice klenby. Paralelní uspořádání určuje jediný úběžník – hlavní bod průčelné perspektivy.

Perspektivní skica blíže nedefinované architektury s pokusem
o demonstraci transparentních ploch stavby.

„Uspořádaný“ chaos v lineárním perspektivním zobrazení.

Konstrukce perspektivy kryté pěší komunikace s půdorysným lomem a zobrazenými figurami určujícími měřítko stavby.

Strmý pohled dolů z levitujícího stanoviska nad architektonickým objektem včetně půdorysných linií základní roviny a osvětlení.

Návrh nekonformního rodinného domu, zobrazeného z levitujícího stanoviska v době „nízkého“ slunce s dlouhými stíny.

Návrh nekonformního rodinného domu, neprůčelný pohled z lidského horizontu. Obě zobrazení byla studentem vytvořena na stáži ve Francii. Údajně budila obdiv s ohledem absence užití digitálních postupů.

Perspektivní konstrukce zobrazení rodinného domu v pohledu vzhůru na nakloněné průmětně.

Perspektivní konstrukce zobrazení rodinného domu v pohledu vzhůru na nakloněné průmětně - grafická prezentace hotové konstrukce.

Průčelná lineární perspektiva interiéru rodinného domu.

Skica a konečný výstup perspektivního zobrazení téhož rodinného domu v pohledu z exteriéru.

Perspektivní skici detailu schodiště tamtéž.

Návrh lamelového nábytku v perspektivě z vysokého horizontu.

Návrh židle složitějších modelovaných tvarů, vyjádřených v kresbě jednotlivými tvořícími liniemi.

Skutečné tři rozměry

Perspektivní zobrazení posunu segmentů z přímkové plochy mezi dvěma křivkami po stanovené řídící křivce.

Perspektivní zobrazení posunu segmentů – lineární perspektivní konstrukce plochy.

Prostorový model plochy, empiricky reagující na linii závitnice, prvé zobrazení.

Perspektivní zobrazení rozvinuté prostorové variace na původní zborcený rotační hyperboloid.

Prostorový model plochy, empiricky reagující na linii závitnice, druhé zobrazení.

Klinogonální zobrazení průniků tvořících přímek hyperbolických paraboloidů ve vertikálním uspořádání a osazení těchto ploch
do krychle.

Prostorový model empirických přímkových ploch.

Prostorový model omezení původní válcové plochy s nakloněnou osou s vloženými křivkami.

Prostorová kompozice zobrazená na ploše. Jinak pravidelné šestistěny jsou ve své jedné stěně zaměněny z roviny na konoid, který v několika případech i propojuje jednotlivá tělesa fragmenty své plochy.

Prostorový model plochy, empiricky reagující na linii závitnice,
třetí zobrazení.

Prostorový model objemů z empirických ploch s fragmenty „dodaného“ tvarosloví.

Prostorový model objemů z empirických ploch s fragmenty „dodaného“ tvarosloví.

Kresebná demonstrace kapitoly nerozvinutelných ploch byla studenty ověřována tvorbou ve tvárném materiálu – sochařské hlíně.

Materiál s pomocí pevných šablon a napjatých řezných drátů vytvářel dokonalé základní přímkové nerozvinutelné plochy.

Atelier sochařské průpravy, kde probíhala tato specifická „konstrukce“ těchto ploch, má sídlo o pouhé podlaží níže
pod učebnami deskriptivní geometrie.

Pro některé z ploch – především nepřímkových, byly připraveny šablony s tvořícími křivkami.

Tvorba objemného hyperbolického paraboloidu.

Výsledek tvarování přímkové nerozvinutelné plochy. Úvahy o jejich odlévání do sádrových skořepin byly nahrazeny autorskou fotodokumentací …

I v sochařské hlíně se studenti snažili opustit mohutné bloky
s pouhým povrchem tvarované cílené plochy a soustředili se
i na náznak konstrukcí tak, jak dovolil tvárný materiál.

I v sochařské hlíně se studenti snažili opustit mohutné bloky
s pouhým povrchem tvarované cílené plochy a soustředili se
i na náznak konstrukcí tak, jak dovolil tvárný materiál.

Mezi přímková tělesa se zařadily i konoidy v podobě reliéfu.

Začaly vznikat i plochy, rostoucí geometrickou řadou.

Za velké pozitivum všech tvůrčích postupů včetně tvorby těchto modelů lze považovat charakter ateliérové práce - kontakt
mezi studenty, diskuze nad řešeními a společné konzultace.

Některé z modelů již nastiňovaly úvahy o konstrukčním využití objemů s promyšleným tvaroslovím, odvozeným ze základních principů vzniku.

Dokonalá modelace klínových ploch – konkrétně z průniku sinusoid, byla již obtížnější.

Pokusy o nahrazení přímek křivkou vytvářelo neověřené empirie, které nelze v prostoru pouze naznačit.

Tvorba IN SITU ve skutečném materiálu přinášela i emotivní zážitky.

Soubory ke stažení

Tvarosloví klenby je pro stavbu určující

Reportážní kresba z přednášky o klenbách, kdysi i pro všechny obory – nejen pro architekty.

Volné skicování kleneb, realizovatelných na skeletu bodových podpor. Vytváření průniků jejich modifikací v podobě rovné
a stoupající vrcholnice. Výsledkem je hvězdová klenba, uprostřed formátu, zobrazená v klinogonálním průmětu i ortogonálně
v půdoryse jako shodný fragment k prostorovému obrazu.

Snaha o názorný příklad demonstrace výsledku průniku válcových ploch – klenba klášterní – bez čelných oblouků – spočívající na liniích
– „zavřená“ a klenba křížová – s čelnými oblouky a možností pokračování válcových ploch – spočívající na podporách – „otevřená“.

Křížová gotická klenba stoupající v ortogonálních zobrazeních
a v klinogonálním zobrazení s vyznačením diagonálního řezu konstrukcí.

Srovnání otevřené křížové klenby gotické s půdorysem modifikované klášterní klenby. odlehčené lunetami v koutech místnosti. Konkrétní konstrukce z piana nobile v zámku v Bučovicích.

Křížová gotická klenba rovná v prostorovém zobrazení a v půdoryse se sklápěním čelných oblouků pod vlastní konstrukci.

Soustava kleneb na půdorysu latinského kříže.

Zobrazení převodu čtvercového půdorysu do trajektorie kružnice pomocí polokoule. Osazení tamburu a kupole, přímé osazení kaloty, zobrazení pendantivů a jejich půdorysných průmětů.

Studie řešení kleneb nad vrstvenými pravidelnými mnohoúhelníky jedné z Guariniho centrál.

Klenební oblouk s různou výškou patečních linií – „kobylí hlava“
v aplikaci tříramenného schodiště – František Schmoranz, budova UMPRUM.

Klenební oblouk s různou výškou patečních linií – „kobylí hlava“
v aplikaci tříramenného schodiště – František Schmoranz, budova UMPRUM

Skicování kleneb – příklady křížové římské, klášterní, otevřené klášterní, varianty jiných způsobů odlehčení zavřené klášterní klenby, Arco Giani v Římě – 4 valené klenby nad dvěma protínajícími se osami stavby – otazník vložené křížové klenby, další vztahy otevřených kleneb.

Volná prostorová kreace valené klenby, násobené aritmetickou řadou ve vztazích průniků křížových kleneb.

Soubory ke stažení

Záznam – dokument – emoce

Výchozí ortogonální dokumentace katedrály – půdorys a podélný řez lodí.

Výsledná osová perspektiva na nakloněné průmětně s pohledem směrem vzhůru.

Perspektivní konstrukce neprůčelného zobrazení nedefinovaného prostoru.

Osový průhled katedrálou se symbolickým schodištěm …

Perspektivní zobrazení nedochované monumentální kaple Božího těla a krve podle hypotetické rekonstrukce Dobroslava Líbala, opírající se o Sadelerovu vedutu Prahy s Petřína.

„Svátostniny“ jako kopí svatého Longina, dále část dřeva svatého kříže, hřeb, jímž byl Kristus přibit ke kříži a meč, který údajně dostal
z nebes Karel Veliký, byly od dávných dob součástí říšského pokladu, který se do ní údajně obřadně deponoval. Toto jejich nové umístění by dávalo ostentativně najevo, že „zde je nyní středobod Svaté říše římské“.

Perspektivní zobrazení nedochované monumentální kaple Božího těla a krve – perspektivní zobrazení fragmentu hypotetického interiéru
s převýšenou viditelností nad možnosti lidského vidění.

Hra barokních prvků, složená ze skic IN SITU v chrámu svatého Mikuláše v Praze na Malé Straně.

Kresba IN SITU z úrovně empory chrámu svatého Mikuláše v Praze na Malé Straně.

Kresba IN SITU z úrovně balkonu ve výši pendantivů chrámu svatého Mikuláše v Praze na Malé Straně.

Kresba IN SITU v parteru chrámu svatého Mikuláše v Praze na Malé Straně s pohledem do prostoru pod kupoli.

Analytická kresba IN SITU empory s hledáním geometrických vztahů v chrámu svatého Mikuláše v Praze na Malé Straně.

Kresba IN SITU – pohled v parteru do prostoru pod kupolí v chrámu svatého Mikuláše v Praze na Malé Straně.

Perspektivní zobrazení půdorysu na základě předpokládané geometrické osnovy se vztyčenými, dále nedefinovanými vertikálami z určujících půdorysných bodů.

Kresba IN SITU – pohled vzhůru do kupole s efekty protisvětla
v chrámu svatého Mikuláše v Praze na Malé Straně.

Adjustovaná kresba IN SITU – detail dřevěných kuželek zábradlí empory
v chrámu svatého Mikuláše v Praze na Malé straně.

Adjustovaná kresba IN SITU – strmý pohled dolů z empory
na protilehlou stranu hlavní lodě v chrámu svatého Mikuláše v Praze
na Malé Straně.

Kresba IN SITU – osový pohled lodí chrámu svatého Mikuláše v Praze na Malé Straně.

Adjustovaná kresba IN SITU – Pohled na detail architektonického tvarosloví na empoře chrámu svatého Mikuláše v Praze na Malé Straně s vyznačením rozsahu lidského vidění.

Hra s obrácenou perspektivou nad perspektivně zobrazeným půdorysem stavby.

Architektonický detail a předměty v autentických kresbách.

Fragmenty prostorů zobrazených IN SITU

Kresba IN SITU – schodiště Clam Gallasova paláce v Praze
na Starém Městě.

Kreba IN SITU – schodiště Clam Gallasova paláce v Praze na Starém Městě s měřítkem figur v dobovém oblečení.

Kresba IN SITU – schodiště Clam Gallasova paláce v Praze
na Starém Městě s měřítkem figury legendárního „modelu“
– pana Chlebovského – vysokého důstojného člověka. Rád vysedával v původním školním buffetu v podzemí. Zůstal tam i po své smrti. Studenti sochařství vytvořili jeho sochu, která na jeho místě seděla ještě dlouho …

Lineární průčelná perspektiva abstrahovaného prostoru ve strmém pohledu směrem vzhůru v blíže nedefinovatelné architektuře.

Barokní prostor Bavorské sakrální architektury dle dodaných podkladů. Zobrazen v mírně neprůčelné perspektivě.

Analytická perspektiva letohrádku Hvězda s pohledem do dispozice v půdoryse i prostorovém zobrazení.

Barokní prostor Bavorské sakrální architektury dle dodaných podkladů. Zobrazen v mírně neprůčelné perspektivě – lineární výsledek konstrukce s vyznačením meze viditelnosti.

Kresba IN SITU – galerie Stavovského divadla v Praze

Kresba IN SITU – galerie Stavovského divadla v Praze s panem Chlebovským.

Kresba IN SITU – prostor schodiště Zemské porodnice v Praze – Apolinářské ulici – autor projektu architekt a stavitel Josef Hlávka, uvedeno do provozu 1875.

Kresba IN SITU – prostor schodiště Zemské porodnice v Praze – Apolinářské ulici – autor projektu architekt a stavitel Josef Hlávka, uvedeno do provozu 1875.

Adjustovaná kresba IN SITU – prostor schodiště Zemské porodnice
v Praze – Apolinářské ulici – autor projektu architekt a stavitel Josef Hlávka, uvedeno do provozu 1875.

Adjustovaná kresba IN SITU – ruch na schodišti UMPRUM
v nejvyšších patrech.

Kresebné záznamy IN SITU, prostorové kompozice, kresby na základě ortogonální výkresové dokumentace

Kresebné záznamy IN SITU, prostorové kompozice, kresby na základě ortogonální výkresové dokumentace

Kostel svatého Prokopa v Záboří nad Labem – stavba plná otazníků – konstrukce hypotézy v axonometrickém zobrazení, skici IN SITU

Kresebný záznam momentu z centra Prahy – pohled strmě vzhůru
s ohledem na značnou výšku a omezenou možnost odstupu.

Barokní Bavorská sakrální architektura dle dodaných podkladů. Zobrazena v prostorovém řezu paralelním průmětem.

Kresebné záznamy IN SITU, prostorové kompozice, kresby na základě ortogonální výkresové dokumentace.

Světlo a stín

Dílo architekta Jana Zázvorky staršího vedle řady válečných památníků, řady obytných domů nebo Vojenského muzea vrcholí stavbou Národního památníku v Praze na Žižkově. I když následovala řada dalších realizací v podobě Štefánikova domu, vodohospodářských staveb, budovy ministerstva vnitra a nové budovy po vybombardovaném Smíchovském nádraží je jeho signatura spojována především s touto Praze dominantní realizací.

Právě zde si studenti uvědomili důležitou roli světla a stínu,
kterou tvůrce architektury předpokládal.

Jednoduchá prostorová kompozice z elementárních geometrických těles a vložených prvků získává zajímavost, autenticitu i časový pojem
díky světlu, vlastnímu stínu a z něj vytvořeného vrženého stínu, dopadajícího nejen na úroveň základní roviny, ale opisujícího další tvary
v zobrazeném území.

Silným emotivním prvkem jak ve fotografii, tak i v kresbě představuje protisvětlo.

Dokonalý vjem plasticity dokáže vlastní a vržený stín demonstrovat na souosých rotačních tělesech, která mohou být zobrazena jako reliéf na desce.

Tělesa mohou být umístěna i ve volném prostoru, kde vržený stín může být vzdálený nebo se neobjeví vůbec. Nemůže však chybět vržený stín na tělese samotném, pokud je schopno jej vytvořit svými vlastními stíny. Bez něho by dojem plasticity zdaleka nebyl úplný.

Autor kresebné konstrukce nakonec položil na výkres svou tužku. Nástroji, kterým kresbu realizoval, věnoval ještě pozornost a zobrazil jej v dokonalém dojmu plasticity.

Z šachových figur se stal reliéfy na čtverečném šachovém poli a jejich stíny jim dávají pocit předpokládané hmoty.

Viditelné i pohledu skryté stíny na příkladu řady rotačních forem.

Adjustovaný kresebný záznam z přednášky.

Obrazy stínu a obrazy reflexe vznikají na zcela odlišných principech.

Stíny rotačních těles a jejich proměna díky směru světla jako textura vymezené plochy.

Soubory ke stažení

Reflexe – fenomén materiálu, jiný obraz téže reality jednou i vícekrát

Šikmá rovina, omezující původní krychli, se v cíleném úhlu náklonu zrcadla staví ve své reflexi do vertikální polohy. Zrcadlo rozkrývá
i další omezení hmoty, které je v pohledu na skutečné těleso netušené.

Nezřetelný půdorys průčelně zobrazené prostorové skladby demonstruje vymezená horizontální rovina zrcadla, levitující
nad objektem.

Skladba zrcadel násobí reflexe.

Hra s pohybem výšky reflexní plochy, působivé zobrazení, i když dalece mimo formát lidského vidění.

Klasický příklad efektu vztahu dvou vertikálních zrcadel, zobrazujících jednoznačně formované těleso, vložené do této skladby. Jeho zvýrazněné plochy lze ve svých třech reflexích dohledat.

Opětovná hra vzájemně kolmých zrcadel, v tomto případě zasazených do komponovaného prostoru ve vztahu vertikální
a horizontální plochy.

„Designerská“ kresba objektu před dvěma zrcadly, svírajícími tupý úhel.

Vrstvení reflexních ploch, vertikály v úhlech, obecná poloha skutečné plochy „křídla“ oproti zrcadlům.

Náročná reflexe v rozevřené skladbě.

Obecná poloha masivního objektu vůči skleněné desce, zobrazující slabou reflexi. Světlo a stíny jsou zřetelné na objektu a na rovině základní, skleněná deska světlo propouští a stín nevytváří.

Zobrazení lomů reflexní plochy s vlivem na reflexní obraz.

Ostré úhly reflexních ploch v návaznosti na triangulaci v základní rovině.

Zobrazení lomů reflexní plochy s vlivem na reflexní obraz.

Sestavený objekt z kubických forem má zcela obecný vztah polohy vůči plné stěně s vyznačenou kvadraturou. Přidané zrcadlo, svírající se stěnou tupý úhel prozrazuje, kde stěna končí, kde končí zároveň
i stropní konstrukce a krytý prostor se otevírá bez jakéhokoliv členění do exteriéru a jeho nekonečna, definovaného horizontem a oblohou.

Kresba IN SITU - zrcadlení v lóži Stavovského divadla.

Tělesa a jejich reflexe v lineárním zrcadle.

Kresba IN SITU – autoportrét v přikloněném zrcadle.

Volné pojetí reflexe se symetrií, danou horizontem.

Volné pojetí reflexe se symetrií, danou horizontem.

Soubory ke stažení

Videa

Videozáznam z exkurze disciplíny descriptivní geometrie - perspektiva
Slovensko 1998
Stopáž: 53 minut
Scénář a režie: BCH
Kamera: Rudolf Kovář
Zpracováno ve studiu Vikor v roce 1998

Tato zdokumentovaná cesta k našim nejbližším východním sousedům nebyla zdaleka jediná.

Každá z nich přinesla mnohá poznání nejen architektonického, ale i výtvarného a v neposlední řadě přírodního dědictví.

Překvapivé vlivy vrcholné architektury v podobě hradů, patrové kaple s původní polychromií, urbanismu renesančních měst, románských bazilik, portálů i plastik, zapovězených dřevěných evangelických kostelů
pro tisíce věřících, figurálních fresek ale i secese, funkcionalismu a současného přístupu k expozicím galerií
a muzeálních sbírek.

Průjezdy „tiesňavami“, skalní města, horská „plesa“, původní vesnice, romské osady, rozložené do půdorysu kruhu …
DF, BCH
UMPRUM - GRANT - 2019-2020